Yurtdışı İşlemler

İhracat Faktoringi

Arena Finans Faktoring A.Ş.’ nin hedefi, 90 ülkede 400 den fazla üyesi olan  Factors Chain International FCI   https://fci.nl/  muhabir ağından yararlanarak, müşterilerinin uluslararası ticaretini kolaylaştırmak, dış ticaret hacmini arttırmak ve hızlı tahsilat sistemi sunmaktır.

Yurt dışına yapılan  mal mukabili ve açık hesap satışlara %100 garanti, tahsilat , alacak yönetimi ve talep edildiği durumlarda finansman hizmeti sağlanmasıdır.

 • İhracat işlemlerinden doğan alacakların Alıcı (Borçlu) tarafından vadesinde ödenmeme riskine karşı fatura bedelinin muhabirler aracılığıyla %100 garanti altına alınması ve tahsil edilmesi sağlanır.
 • Mevcut ve potansiyel alıcılar için muhabirlerimiz tarafından güncel istihbarat sağlanır.
 • Alacak ve tahsilatın muhabir tarafından takip edilip, kayıtlarının tutulması hizmeti verilir.
 • Açık hesap alacaklar nakde çevrilerek işletme sermayesi ihtiyacı sağlanır.
 • Mevcut çalışma düzeninde peşin, akreditif, vesaik mukabili, banka avalli poliçe gibi yöntemlerle kısıtlı satış yapıp, hacimlerini yükseltmeyi hedefleyen firmalar için güvenilir bir çözümdür.
 • İhracatçı firmanın alıcı ile yaşayabileceği sorunlarda ihracat ve ithalat faktör tarafından mevzuat, hukuk ve dil desteği sağlanır.
 • Müşterilerimize istediklerinde, gerçekleştirdikleri mal veya hizmet ihracatında finansman hizmeti sağlanmaktadır.

İhracat Faktoring  için İzlenmesi Gereken Adımlar :

Limit Başvurusu

Öncelikle, şirketimizin internet sitesinden de elde edebileceğiniz  başvuru formlarından

“Alıcı – Satıcı Bilgi Formları ”  kullanılarak  tarafımıza bildirdiğiniz alıcı bilgileri esas alınıp, muhabirlerimize başvurular yapılmaktadır.

Muhabirimizin alıcınız hakkında vereceği kredi kararını etkileyecek tüm bilgiler (nezdindeki borç bakiyesi, alıcınız ile geçmişte yaşanmış ihtilaf ve sorunlar, alıcınızın kredibilitesi hakkındaki tüm bilgiler) eksiksiz olarak verilmelidir.

Yapılan değerlendirmelerden sonra alıcınıza  ön limit tesis edilir, çalışma koşulları belirlenir.

Muhabirimizden gelen limit bilgisi “Limit Onay Formu” (LOB) ile yazılı olarak tarafınıza bildirilir.

Sözleşme İmzalanması

Muhabirden gelen ön limit çerçevesinde ,  uygulanacak garanti komisyonu oranı ile fon kullanacak müşterilerimize  fonlama maliyeti ile ilgili fiyat teklifi yapılmaktadır ve teklif kabulü sonucunda sözleşme imzalanır.

Yükleme Yapılması

Faktoringe tabi alıcılarınıza  yapacağınız yüklemelerinize  ait evraklar ile  sticker yapıştırılarak   temlik ettiğiniz  faturaların birer kopyasını Arena Finans Faktoring’e  göndermeniz gerekmektedir.

Ön Ödeme

Tarafımıza devir edilen faturaların %80’ine kadar faturanın döviz cinsinden  ön ödeme yapılır.

Bakiye Ödemesi

Mal bedelleri fatura vadelerinde alıcı tarafından muhabire  ödendiğinde muhabir, tarafımıza ödemeyi yapar. Daha önce yapılan  ön ödemeler + masraf + faiz + komisyon ve diğer kesintiler düşüldükten sonra satıcıya kalan ödeme tarafımızca yapılır.

Garanti Ödemesi

Yurtdışındaki alıcının iflas etmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi veya sebepsiz yere ödememesi durumlarında, daha önce alınan garanti limiti dahilinde fatura vadesinden itibaren 90 gün sonra fatura tutarının tamamı muhabir tarafından ödenir.

Garanti Kapsamında Ödeme yapılabilmesi için Muhabirimizin talebi halinde Şirketimize teslim edilmesi gereken doküman sırasıyla;

 • Firmamızca sağlanan Notification Transfer of Receivables (NTR). Tarafımıza devir edilen ihracat faturalarının dökümünün yapıldığı ve şirketiniz alacaklarını devir etmeye yetkili kişilerce imzalanmış nüshalar.
 • Üzerinde devir notu ve Firma kaşe üzerine yetkili imzaları bulunan iki Ticari Fatura nüshası (ilgili ihracata ait düzenlenen tüm fatura nüshaları üzerinde muhabir devir etiketi bulunacak, Firma kaşesi üzerine yetkili imzalar tarafından imzalanacak) (BDDK Fatura düzenleme teamüllerine göre hazırlanacaktır.)
 • Alıcı Onaylı Sipariş Formu,
 • Yükleme Belgesi kopyası,
 • Gümrük Beyannamesi kopyası,
 • Alıcı Onaylı Yükleme Belgesi,
 • Alıcı onaylı “Introductory Letter”ın aslı (Alıcıya faktoring aracılığı ile gerçekleştirilen ilk işlemde tarafımıza teslim edilir.)
 • Çeki listesi,
 • Alıcı ile alacağa dair yapılan her türlü yazışmalar,
 • Var ise Gözetim Şirketi Raporu,
 • Muhabirimizin talep edeceği alacağa ilişkin sair her türlü doküman’dır.

Faktoring Hizmeti Verdiğimiz Ülkeler ( Tüm liste için tıklayınız   https://fci.nl/en/members/index  )

·        ABD ·        Fas ·        Japonya ·        Romanya
·        Almanya ·        Finlandiya ·        Katar ·        Rusya
·        Arjantin ·        Fransa ·        Kanada ·        Slovakya
·        Avustralya ·        Güney Afrika ·        Kenya ·        Slovenya
·        Belçika ·        Güney Kıbrıs ·        Letonya ·        Şili
·        Brezilya ·        Hırvatistan ·        Litvanya ·        Tayland
·        Bulgaristan ·        Hindistan ·        Lüksemburg ·        Tayvan
·        Birleşik Arap Emirlikleri ·        Hollanda ·        Malezya ·        Tunus
·        Çek Cumhuriyeti ·        HongKong ·        Macaristan ·        Ukrayna
·        Çin ·        İngiltere ·        Malta ·        Vietnam
·        Danimarka ·        İspanya ·        Meksika ·        Yunanistan
·        Dominik Cumhuriyeti ·        İsrail ·        Norveç
·        Endonezya ·        İsveç ·        Peru
·        Ekvador ·        İsviçre ·        Polonya
·        İtalya ·        Portekiz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ile onun iştiraklerine ve ana hissedarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, bölgeler, şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Arena Finans Faktoring A.Ş.

Adres:Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No: 9 Kat: 11 Maslak Sarıyer/İstanbul 
Mersis No: 0074048693600018

T:(212) 960 0505  F: (212) 960 0525

www.arenafinansfaktoring.com.tr

×

Bizimle İletişime Geçin

İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

  Holler Box